Wet auteurscontractenrecht in werking getreden

Op 30 juni 2015 is de Wet auteurscontractenrecht in werking getreden. Deze wet heeft als doel de positie van de maker van een werk ten opzichte van de exploitant te versterken. De wet is ingevoegd in de Auteurswet, te weten artikel 25b Auteurswet en verder. Deze wetsartikelen zijn van toepassing op overeenkomsten die het verlenen van exploitatiebevoegdheden door de auteur aan de wederpartij tot hoofddoel heeft. De wet is niet alleen van toepassing op de maker (de auteur) maar ook op de uitvoerend kunstenaar in de zin van de Wet op de Naburige Rechten. Hieronder volgt een overzicht van in het oog springende wijzigingen:

  • Het aangaan van een exclusieve licentie kan vanaf nu alleen schriftelijk (bij akte). Deze eis gold voorheen al voor een overdracht van het auteursrecht, maar geldt nu dus ook voor een exclusieve licentie;
  • De maker heeft recht op een in de overeenkomst vast te leggen billijke vergoeding. De hoogte van de vergoeding blijft afhankelijk van onderhandelingen tussen de maker en de exploitant. Wel kan de Minister van OC&W voor een specifieke branche de hoogte van de billijke vergoeding vaststellen;
  • De maker kan een aanvullende vergoeding vorderen als er een ernstige onevenredigheid bestaat tussen de vergoeding aan de maker en de opbrengsten van de exploitant. Wordt het werk onverwacht een ‘bestseller’, dan houdt de maker dus het recht om mee te delen in de opbrengst;
  • De maker kan de overeenkomst ontbinden als de exploitant het werk onvoldoende exploiteert. Op de exploitant rust dus een exploitatieplicht en de auteur kan zijn rechten terugvorderen als de exploitant die plicht verzaakt;
  • Onredelijk bezwarende bedingen in een auteurscontract zijn vanaf nu vernietigbaar door de auteur. Denk bijvoorbeeld aan een beding dat voor een onredelijk lange of onvoldoende bepaalde termijn aanspraken omvat op de exploitatie van toekomstige werken van de maker;
  • Van het bepaalde in de Wet auteurscontractenrecht kan door de maker geen afstand worden gedaan. Het gaat hier dus om dwingendrechtelijke bepalingen.

Hoewel deze wet van toepassing is vanaf 30 juni 2015, is een aantal van de genoemde maatregelen ook van toepassing op overeenkomsten die zijn gesloten vóór 30 juni 2015. Het gaat hierbij met name om het recht op ontbinding bij onvoldoende exploitatie en de vernietigbaarheid van voor de maker onredelijk bezwarende bedingen. Het strekt dus tot aanbeveling om uw auteurscontract te laten beoordelen op onredelijk bezwarende bedingen.